gloriaMuzeum Středních Brd podalo přihlášku do národní soutěže „Gloria musaealis“ v r. 2010. Tuto vysoce prestižní soutěž pořádá každoročně Ministerstvo kultury ČR spolu s Asociací muzeí a galerií ČR. Pravidla a ostatní podrobnosti o soutěži naleznete na stránkách AMG ČR.

Do soutěže jsme zaslali dva projekty. V kategorii Muzejní výstava roku jsme přihlásili výstavu „Čas se zastavil na Papui“ pro její unikátní téma i náplň. V kategorii Muzejní počin roku byl přihlášen celý projekt výstavby a zprovoznění Areálu zážitkové a poznávací turistiky Střední Podbrdsko, Strašice – Muzeum Středních Brd. Jsme přesvědčeni, že právě tento náš soutěžní projekt má velkou šanci obsadit jeden ze stupínků vítězů.

Z přihlášek přinášíme v následujícím textu rozbory obou projektů. Příjezd komisařů soutěže očekáváme již v příštím týdnu. A naše příznivce prosíme, aby nám pro co nejlepší umístění drželi palce.

Výstava – rozbor projektu

Výstava „Čas se zastavil na Papui“ je věnována výsledkům celkem čtyř terénních expedic podniknutých českým cestovatelem MVDr. Luďkem Uzlem v letech 2005-7 a 2009.  Cílem výprav byl pokus o  první kontakt s lidem nezasaženým vlivy naší civilizace.

papuaCestovatel v nebezpečných podmínkách pěších výprav navštívil řadu kmenů, žijících uprostřed pralesa v říčních údolích a na svazích hor v Centrálním pohoří západní části ostrova Nová Guinea. Zvláště významné byly návštěvy u skupiny kmenů Korowai, lovců a sběračů žijících v obydlích stavěných v korunách stromů a u kmene Moia, zemědělců v podmínkách srovnatelných s naším neolitem. Moiové nejsou dosud popsáni dostupnou etnografickou literaturou.

Z výprav cestovatel přivezl sbírku národopisných předmětů (lovecké a válečné zbraně, osobní ozdoby, předměty denní potřeby, „oblečení“) i přírodnin (pera rajek a pralesních holubů, preparovaný zobák zoborožce, vejce, drápy a kosti kasuára přílbového). Současně dovezl bohatý soubor fotodokumentace, vzhledem k podmínkám jeho pořízení technicky dokonalý.

uzel-papuaZe sbírky kurátor výstavy vybral nejzajímavější předměty, vystavené v celkem čtyřech vitrínách. 3D předměty z Papuy doprovodily jako srovnávací materiál nálezy z českého neolitu (lokality z Brd, Mělnicka a Mladoboleslavska), které byly půjčeny ze soukromé sbírky. Z jejich porovnání vyplývá, že současný život domorodců na Papui je co do nástrojového vybavení takřka totožný s dobou eneolitu, neolitu a lidu vypíchané keramiky u nás. Toto porovnání se odráží i v názvu výstavy.

Rovněž ze souboru fotografií byl pořízen reprezentativní výběr, který předvádí jednak vlastní obtížné podmínky expedice, jednak životní podmínky domorodců (obydlí, stravování, způsoby „oblékání„ a zdobení těla, výroba nástrojů) a též místní flóru a faunu.

Výstavu výtvarně rámují akvarely ak. malíře Jiřího Šorma a tématické kresby Jaroslavy Strejčkové na kamenech.

Materiál z cest L. Uzla, v celosvětovém měřítku unikátních, se takto souborně prezentuje vůbec poprvé. Vzhledem k originalitě a výjimečnosti vystaveného materiálu i tématu je výstava přihlášena do soutěže Gloria musaealis.

 

Muzejní počin – rozbor projektu

vilaZ areálu vojenských kasáren ve Strašicích opuštěných armádou v r. 2004 vydělila Obec Strašice dvě budovy s přilehlými pozemky pro kulturní účely. Rozběhl se zde projekt „Areál zážitkové a poznávací turistiky Střední Podbrdsko“, který zahrnoval Muzeum Středních Brd, turistickou ubytovnu spravovanou muzeem a naučnou a relaxační zahradu. Projekt byl financován z velké části z ROP NUTS II – Jihozápad za přispění Plzeňského kraje a obecního rozpočtu.

První z budov je třípodlažní bývalá ubytovací vila velitele posádky a jeho zástupce z r. 1935, postavená ve stylu pozdního funkcionalismu. Druhou budovu tvoří dřevěný typizovaný vojenský objekt bývalých ubikací mužstva z r. 1934. Oba objekty byly ve dvou etapách v l. 2009 a 2010 zrekonstruovány do původní podoby tak, aby mohly být v budoucnu zařazeny do seznamu kulturních památek.

expo1Vzniklo muzeum regionálního typu, jež má za úkol ochranu kulturního dědictví a přírody v oblasti Středních Brd a Podbrdska se specializací na dějiny specifického území Vojenského újezdu Brdy. Plán sbírek muzea a jeho výzkumná činnost odpovídá jeho zaměření. Muzeum se navenek prezentuje stálými expozicemi, dočasnými výstavami, vydáváním sborníku a dalších materiálů s výstupy vlastní vědecké činnosti věnované zájmové oblasti. Činnost muzea se řídí platnou legislativou, tj. zákonem č. 122/2000 Sb. a souvisejícími vyhláškami a předpisy. Organizačně je muzeum složkou Obce Strašice, součástí Kulturního odboru OÚ, v čele stojí vedoucí muzea, statutárním orgánem je starosta obce.

drevak-ubytovnaStálé expozice jsou umístěny ve dvou budovách i v exteriéru. Jsou rozděleny tématicky na vojenské a regionální. Vojenských expozic je celkem 9. V objektu „Vila“ jsou umístěny: Velitelská pracovna s regionálními vojenskými dějinami v l. 1920 – 1939, Kuchyně důstojnického bytu s příslušenstvím z 30. let 20. století, Regionální vojenská historie 1939 – 1945, Protiletecký kryt z 2. světové války (s válečnou a poválečnou historií civilní obrany a hasičstva) spolu s Připomínkou výslechů vojáků vládního vojska a hlučínských Němců po válce ve Strašicích. V objektu „Ubikace“ pak expozice Vojenských dějin na Brdech v letech 1945 – 1948, 1948 – 1969, 1969 – současnost, dále Na brdském cvičišti a Brdské zajímavosti čili Osudové okamžiky na Brdech.

expo2Regionálních expozic je celkem 8 a v objektu „Vila“ se jedná o Úvod do regionu Středních Brd, Archeologii a starší historii, Místopis a moderní dějiny, Tradice brdského hornictví a mineralogie a Příroda Brd a Podbrdska. V objektu "Ubikace" jsou umístěny expozice brdského venkova Chléb, mléko a med, Les a voda ve službách člověka a U nás.

Venkovní expozice na přilehlé zahradě a nádvořích zahrnují geopark, arboretum a expozici těžké zemědělské techniky.

Prohlídky mohou být na přání návštěvníků s průvodcem, výklad je poskytován též anglicky a německy.

ubytovnaMuzeum dále disponuje Infocentrem, výstavní síní a turistickou ubytovnou v originálním prostředí kasáren 1. republiky s autentickým vybavením. Dále je vybaveno příručními depozitáři a depozitářem velkorozměrových předmětů před konzervací.

Vnitřní informační systém je proveden v česky a anglicky. Muzeum má vlastní webové stránky www.muzeumstrasice.eu. V letošním roce vydává nulté číslo svého sborníku „Brdský kraj“.

infocentrumMuzeum se zapojilo do spolupráce se školami v regionu. Kromě prohlídek s průvodcem nabízí řadu doprovodných programů v podobě vycházek a exkurzí po regionu.

Při muzeu působí sbor dobrovolných spolupracovníků, občanské sdružení Brdský muzejní spolek, sestávající převážně z externích odborníků.

Vybudování Muzea Středních Brd zacelilo určitou regionální mezeru ochrany kulturního dědictví a přírody v dnes, díky dlouhodobému vojenskému utajování, veřejnosti nepříliš známé oblasti. Muzeum, jež je členem AMG ČR se sbírkou zapsanou v CES pod č. BRD/010-03-08/376010, rozvíjí svou činnost jako plnohodnotné muzeum ve smyslu zák. č. 122/2000 Sb a souvisejících předpisů a pokynů. Rekonstrukcí budov původních kasáren z doby 1. republiky vznikla i možnost vytvoření specifické kulturní památky. Z uvedených důvodů byl projekt přihlášen do soutěže Gloria musaealis v kategorii Muzejní počin.