mzpMinisterstvo životního prostředí ČR (dále MŽP) informovalo dopisem náměstka ministra Ing. Tomáše Tesaře dotčené obce v Plzeňském a Středočeském kraji o předjednání záměru vyhlášení CHKO Brdy – úprava návrhu, tedy o následujících skutečnostech:

1) Záměr vyhlášení Chráněné krajinné oblasti Brdy (dále CHKO) byl schválen poradou vedení MŽP dne 14. 8. 2012.

2) Došlo k úpravě hranice navrhované CHKO Brdy – viz obr. 1, obr. 2

3) Agentura ochrany přírody a krajiny byla pověřena zpracováním nezbytných podkladů pro návrh na vyhlášení CHKO Brdy, tj. návrh zonace a návrh plánu péče, s termínem do ledna 2013.

4) Projednávání návrhu CHKO s dotčenými samosprávami a vlastníky proběhne ve druhém čtvrtletí r. 2013. Připomínky k průběhu hranice, návrhu bližších ochranných podmínek a zonaci mohou dotčené obce, kraje a vlastníci uplatnit zejména v této fázi projednávání.

5) Na základě výsledků výše uvedeného projednání bude připraven a dle Legislativních pravidel nařízení vlády ČR návrh Nařízení vlády ČR o zřízení CHKO Brdy a příslušná vyhláška MŽP o vymezení zón odstupňované ochrany CHKO Brdy.

Informaci dle uvedeného dopisu zpracoval: RNDr. Martin Lang