Plán činnosti muzea

3.2. Vnitřní expozice

Vnitřní expozice budou umístěny v objektech „Vila" a „Srub"


3.2.1. Vila (Objekt č. 1)

Objekt č. 1 je funkcionalistická vila z 30. let minulého století, užívaná původně jako dva velitelské byty. Objekt v současnosti prochází komplexní stavební rekonstrukcí s důrazem na zachování autenticity. Konec stavebních prací je stanoven na 11. 8. 2009.  

 

3.2.1.1. Přírodovědná expozice


3.2.1.1.a. Expozice geologických věd

Geologická expozice bude navazovat na geopark. Bude umístěna do podzemního podlaží objektu. Budou zde umístěny panely s fotodokumentací jednotlivých typů morfologie terénu středních Brd a jejich severního předpolí dle následujícího seznamu:

 

Fotodokumentace morfologických projevů v terénu, odkryvů a geologických zajímavostí

a) Svrchní proterozoikum

Návrší tvořená svrchnoproterozoickými břidlicemi - Příkosice, Mlází

Buližníkový suk - sv. Vojtěch, Mirošov

Homberk u Příkosic

Polštářové lávy -   Příkosice, Přecek

 

b) Paleozoikum

Pavlovské slepence, starý lom na Konesově vrchu, Dobřív

Stráň v Medovém Újezdu - Přírodní památka

Kamenné moře pod Jindřichovou vyhlídkou - Vojenský újezd Brdy

Vypreparované slepence - Žďár, Oltáře

Paleoryolity, lom Kvaň, Zaječov

Mirošovské bazální slepence a arkózy - lom Nad Planinou, Hrádek

 

c) Kenozoikum

Pleistocénní terasa Skořického potoka - Mirošov

Kamenné moře a mrazový srub - Vojenský újezd Brdy, Jindřichova vyhlídka

Tektonicky predisponované říčné údolí - údolí Padrťského potoka mezi Dobřívem a Strašicemi.

 

Trojrozměrné exponáty

Expozice bude dále sestávat z trojrozměrných předmětů. V mineralogické části expozice budou představeny charakteristické ukázky jednotlivých druhů chudých sedimentárních železných rud (hematit, pelosiderit, chamosit),  neželezné rudní minerály (psilomelan, wad, rumělka), křemeny typu drahých kamenů (železité křemeny, chalcedon, brdský achát),  hvězdicový křemen, fosfáty (wawelit, dufrenit, aj.), silikáty (kakoxen, skupina slíd aj.), sulfáty (baryt aj.), karbonáty (hydrotermální kalcit) a další, charakteristické pro zájmovou oblast. Paleontologická část představí zástupce nejstaršího společenství brakických vod z naleziště Kočka (Kodymirus vagans, Kockurus), charakteristické trilobity  brdského kambria (zejména Hydrocephaius), ordovické trilobity, graptolity, kambrické a ordovické brachiopody, ordovické gastropody, hyolity a ostnokožce. Zvláštní pozornost bude věnována fosilní fauně z ordovických konkrecí. Část expozice bude věnována karbonské flóře mirošovského uhelného příkopu. Celá paleontologická část je opět zaměřena na zájmový region.

 

3.2.1.1.b. Botanická expozice

Botanická část expozice bude zastoupena lichnologickou a mykologickou fotodokumentací, fotodokumentací z Přírodních rezervací i součástí systému Natura na Strašicku a okolí. Trojrozměrné předměty budou zastoupeny modely hub, lichnologickými exponáty, ukázkami z herbářů a ukázkami různých dřev, vše opět ve vztahu k zájmovému území.

 

3.2.1.1.c. Zoologická expozice

Zoologická část přírodovědné expozice bude opět sestávat z fotodokumentace a trojrozměrných předmětů. Fotodokumentace bude zaměřena na společenstva Padrťských rybníků, kamenných moří v Brdech, biocenózy skal, náhorních plošin, rašelinišť, hospodářského lesa, potoční fauny a antropogenně ovlivněných ploch ve Vojenském újezdu Brdy. Trojrozměrné předměty budou především v podobě dermoplastických preparátů, entomologických preparátů a skeletů či jejich částí obratlovců zájmového území.

 

Jste zde: Hlavní stránkaPlán činnosti muzea

Hlavní sponzoři

      paliva strasice skart2      
Paliva Strašice Plzeňský skart
Free business joomla templates