Plán činnosti muzea

3. PREZENTACE ČINNOSTI CENTRA A JEHO SBÍREK

K prezentaci činnosti Centra a jeho sbírek budou sloužit venkovní i vnitřní prostory. Vnitřní expoziční prostory budou umístěny v objektu „Vila", vnější pak na zahradě mezi objekty „Vila" a „Srub".

3.1. Venkovní expozice. Minigeopark a miniarboretum původních brdských dřevin

Jako Minigeopark se v tomto případě rozumí geologická expozice petrografických, stratigrafických a litologických, popř. paleontologických zástupců geologického prostředí pod širým nebem. Jedná se o prezentaci ať již přirozených či umělých výchozů, s nimiž je možno se setkat na Středních Brdech a Podbrdsku. Představeni tak budou typičtí představitelé barrandienského svrchního proterozoika, brdského kambria, skryjsko-týřovického kambria, barrandienského spodního a středního ordoviku, karbonu plzeňské a radnické pánve s. l., terciérních nezpevněných terasových sedimentů a kvartérních uloženin.

Cílem venkovní expozice je podat ucelený obraz geologického vývoje severní části Středních Brd a jejich severního předpolí s důrazem na širší okolí Strašic.

Expozice geoparku bude umístěna v exteriéru muzea na jeho zahradě. Jednotlivé exponáty budou v zahradě situovány dle zahradně-architektonického návrhu, v pořadí podle stáří jednotlivých reprezentantů. Exponáty budou jednak v podobě menších skalních bloků  získaných jako zvětrávací relikty příslušných stratigrafických jednotek v terénu nebo z výlomů z přirozených či umělých výchozů, jednak jako tzv. kameniště, tj. soubor menších či větších kamenů od frakce balvanité po písčitý jíl.

Jako zajímavost a pro zvýšení návštěvnické přitažlivosti bude vybudováno i kameniště zaměřené na paleontologii. Bude se skládat z ordovických prokřemenělých konkrecí klabavského, šáreckého a dobrotivského souvrství, tzv. rokycanských  kuliček a z tzv. uhelných lupků mirošovského uhelného příkopu s karbonskou flórou stupně baškir (vestfál D). Návštěvníci budou mít možnost zkusit štěstí a sami si v kameništi nalézt jako suvenýr zajímavou a pro oblast charakteristickou přírodninu.

Venkovní geologická expozice bude opatřena dvěma panely, z nichž první ponese grafické znázornění stratigrafické škály Barrandienu s vyznačením jednotek, z nichž pocházejí exponáty a druhý stručnou informaci o geologickém vývoji oblasti doplněném mapou s vyznačením míst odběru prezentovaných zástupců.

Na ukázky charakteristických zástupců geologického prostředí v oblasti bude navazovat geologická expozice uvnitř objektu.

 

Miniarboretum bude předvádět některé zástupce typických dendrologických původních druhů brdské flóry, doplněných o staré vybrané synantropní druhy.

Rozmístění dendrologických zástupců bude respektovat architektonický návrh zahrady, popř. poupraven dle potřeby s lesnickými a zahradnickými odborníky. V okolí kamenišť i stromů budou vytvořena i stanoviště vybraných zástupců bylinného patra původní flóry.

Geopark a miniarboretum dle výše uvedeného popisu tak návštěvníkům vytvoří názorný přehled o přírodě na Strašicku a v jeho okolí.

Celkové pořízení definitivní venkovní expozice geoparku a miniarboreta si vyžádá dobu tří let, přičemž jednotlivé exponáty budou případně pozměňovány  dle vývoje názorů a taxonomie jednotlivých vědeckých disciplin.

Každý exponát bude označen tabulkou s názvem, resp. druhovým názvem a místem odběru.

 

Jste zde: Hlavní stránkaPlán činnosti muzea

Hlavní sponzoři

      paliva strasice skart2      
Paliva Strašice Plzeňský skart
Free business joomla templates