Rada obce Strašice vydává v zájmu informovanosti návštěvníků o návštěvní době a vstupném do Muzea Středních Brd, Strašice a v zájmu ochrany sbírkových předmětů, bezpečnosti návštěvníků i pracovníků muzea tento

 Návštěvní řád Muzea Středních Brd, Strašice

(Areál zážitkové a poznávací turistiky Střední Podbrdsko, Strašice)

 

Část 1.
Obecná ustanovení
Čl. I

Zřizovatelem Muzea Středních Brd (Areálu zážitkové a poznávací turistiky Střední Podbrdsko, Strašice) je obec Strašice.

 

Čl. II

Muzeum Středních Brd Strašice je organizační složkou obce Strašice, vedoucím organizační složky výkonně spravované Kulturním odborem Strašice je vedoucí Kulturního odboru. Zaměstnanci kulturního odboru jsou pověřeni průvodcovskou službou a dozorem v expozicích. Správcem sbírek a depozitářů je kurátor muzejních sbírek.

 

Část 2.
Návštěvní doba
Čl. I

Budova muzejního objektu „Vila“ v Areálu zážitkové a poznávací turistiky Střední Podbrdsko Strašice je přístupná veřejnosti v zimě (tj. od 1. 10. do 31. 3.) ve středu od 13,00 do 17,00 hodin, v sobotu a neděli od 10,00 do 12,00 a od 13,00 do 17,00 hodin. V sezóně (tj. od 1. 4. do 30. 9.) od  úterý do neděle od 10,00 do 17,00 hodin s polední přestávkou od 12,00 do 13,00 hodin. Zavíracím dnem je pondělí. Poslední prohlídka před přestávkou či zavírací hodinou je zájemcům umožněna v 11,00 a 16,00 hodin.

 

Čl. II

Změny návštěvní doby oznamuje muzeum na webových stránkách muzea www.muzeumstrasice.eu a na webových stránkách obce www.strasice.eu, vývěsní tabulkou na dveřích muzea a v obecním zpravodaji „Barňák“.

 

Čl. III

Hromadné výpravy a školní skupiny je lépe předem hlásit Informačnímu centru na kontaktní telefonní číslo nebo e-mail uveřejněný na webových stránkách muzea a na budově muzea.

 

Část 3.
Vstupné
Čl. I

Vstupné do Muzea Středních Brd se stanovuje ve výši 60,- Kč za osobu. Osoby v důchodu, držitelé ZTP a děti od šesti do 12 let platí vstupné v poloviční výši, tj. 30,- Kč. Rodinné vstupné činí 100,- Kč. Ceny jsou uvedeny vč. DPH. Od vstupného jsou osvobozeny děti mladší šesti let, členové Asociace muzeí a galerií ČR s platnou legitimací AMG, členové ICOM s platným dokladem a držitelé platného novinářského průkazu (Příloha č. 1).

 

Čl. II

Dětem do šesti let věku je vstup umožněn pouze v doprovodu dospělých osob.

 

Čl. III

Při hromadné návštěvě školními skupinami či zájmovými nebo jinak organizovanými dětskými skupinami odpovídá za skupinu doprovázející pedagog, při ostatních hromadných návštěvách vedoucí či průvodce skupiny.

 

Čl. IV

Návštěvníkům se nedovoluje vstupovat do expozice se zavazadly a deštníky. Uloží je po příchodu na místo určené službu konajícími pracovníky muzea.

 

Čl.  V

V expozicích je zakázáno:

  • Dotýkat se bez povolení pracovníků muzea vystavených exponátů, jakož i vitrín
  • Fotografovat a filmovat bez předem vydaného souhlasu
  • Kouřit a manipulovat otevřeným ohněm ve všech prostorách muzea
  • Jakýmkoliv způsobem poškozovat či ničit vnitřní vybavení muzea
  • Konzumovat pokrmy a nápoje uvnitř budovy muzea
  • Vstupovat do expoziční části se zvířaty. Zvířata je možné uvázat či zabezpečit po domluvě s pracovníky muzea na jimi schválených místech
  • Vstupovat do muzea se znečištěným oděvem či obuví
  • Vstupovat do muzea opilý či pod vlivem návykových látek
  • Svým chováním rušit nebo jinak omezovat ostatní návštěvníky.

 

Čl. VI

Každý návštěvník je povinen se řídit pokyny pracovníků muzea. Při neuposlechnutí pokynu, nebo zákazu vydaného v souvislosti s ochranou a bezpečností sbírek, objektu a návštěvníků, může být návštěvník ihned vykázán z objektu bez náhrady zaplaceného vstupného. Kromě toho se vystavuje možnosti postihu dle platných zákonů a obecně právních předpisů.

 

Čl. VII

Návštěvník, který svým zaviněním způsobí v muzeu jakoukoli škodu je povinen ji plně nahradit dle platných zákonů a obecně právních předpisů.

 

Čl. VIII

Odpovědnost zřizovatele muzea za případné škody vzniklé návštěvníkům prokazatelně během prohlídky muzea vinou pracovníků muzea či zřizovatele muzea se řídí platnými zákony a obecně právními předpisy.

 

Část 5.
Závěrečná ustanovení
Čl. I

Přání, připomínky či pochvaly mohou návštěvníci zapsat do Návštěvní knihy muzea, nebo je přímo sdělit službu konajícímu pracovníku nebo kurátorovi muzejních sbírek.

 

Čl. II

Okolnosti tímto řádem neupravené se řídí platným právním řádem České republiky.

 

Čl. III

Tento Návštěvní řád Muzea Středních Brd nabývá účinnosti dne 23. 5. 2010.

 


 

    Jiří Hahner

Starosta obce Strašice v. r.

 

 

Příloha č. 1 Návštěvního řádu Muzea Středních Brd, Strašice

Přílohou Návštěvního řádu Muzea Středních Brd, Strašice je Ceník vstupného a dalších služeb Muzea Středních Brd, Strašice

 


 

Hlavní sponzoři

      paliva strasice skart2      
Paliva Strašice Plzeňský skart
JSN Epic is designed by JoomlaShine.com