1. ÚVOD A PŘEDMĚT SBÍRKOVÉ ČINNOSTI

Muzeum Středních Brd se vytvořilo jako organizační složka Obce Strašice, Strašice 276/II, 338 45 Strašice, IČ 259 098, a funguje v rámci  Areálu zážitkové a poznávací turistiky Střední Podbrdsko Strašice, spravovaného Kulturním odborem Obce Strašice. Jeho statutárem je starosta Obce Strašice, tč. pan Jiří Hahner. Muzeum funguje jako instituce ve smyslu zákona č. 122/2000 Sb a vytváří a bude rozvíjet sbírkový fond z oblasti přírodních i společenských věd.

Založení muzea je financováno jednak z vlastního rozpočtu Obce Strašice, jednak z dotace Regionálního operačního programu ROP-NUTS II - Jihozápad. V budoucnu bude chod muzea financován z rozpočtu obce a reinvesticí prostředků získaných vlastním provozem a z Areálu zážitkové a pobytové turistiky.

Oblastí zájmu muzea je region Středních Brd a jejich podhůří s akcentem na severní stranu vrchoviny a její okolí, přičemž obzvláštní důraz je kladen přímo na Strašice a okolí.

Z oblasti přírodovědné se jedná o geologické sbírky (mineralogie, paleontologie, petrologie, brdský minigeopark), botanické (miniarboretum původních druhů na Brdech, herbáře, fotodokumentace přirozených fytocenóz a jednotlivých druhů) a zoologické (dermoplastické a kostní preparáty, entomologická sbírka, fotodokumentace přirozených biocenóz a druhů), které souvisejí se zájmovým regionem Středního Podbrdí a Strašicka s.s.. V oblasti společenských věd je pozornost věnována historii a místopisu Strašicka a okolí. Zejména se jedná o dokumentaci stavebního historického vývoje, historii řemesel s důrazem na tzv. lesní řemesla (smolařství, kolomaznictví, uhlířství, flusařství), hornictví železných i neželezných rud a černého uhlí, rýžování zlata, hutnictví, kovářství, cvočkařství, mlynářství, pilařství, dále na specifickou historickou zemědělskou a lesní výrobu, vývoj specifické dopravní vnitrozemské sítě horského typu, lokální flagologiii a sfragistiku i místní folklór.

Speciální kapitolou je historický vývoj vojenských zařízení na území dnešního Vojenského újezdu Brdy a jeho dopady na bezprostřední okolí.

 

2. VLASTNÍ SBÍRKOVÁ ČINNOST A OCHRANA SBÍREK

Sbírková činnost se opírá o v současnosti zpracovávaný Plán sbírkové činnosti. Jeho sestavení  provádí přímo pracovníci muzea ve spolupráci s externími spolupracovníky z řad místních badatelů a za konzultace a přímé spolupráce  s odborníky z muzejních a vědeckých pracovišť regionálního i národního charakteru.

Sbírkové předměty jsou evidovány v souladu se zákonem č. 122/2000 Sb. a vyhláškou č. 275/2000 Sb. Je vedena Přírůstková kniha s dvojím stupněm evidence, Kniha doprovodné dokumentace a zvlášť je evidován i čistě výstavní materiál.

Pro ochranu sbírek je Obcí Strašice zřízen v objektech bývalých strašických kasáren depozitář sbírek. Sbírkové předměty jsou uloženy v souladu se specifickými požadavky na jednotlivé typy sbírkových předmětů (odpovídající obal a způsob uložení, tedy zabránění mechanického poškození a poškození prachem, kontrola teploty a vlhkosti. ochrana proti nežádoucímu působení světla atd.). Sbírky jsou chráněny před odcizením uzamčením depozitářů bezpečnostním zámkem, zamřížováním oken a bezpečnostní kontrolou v rámci ostrahy celého areálu bývalých strašických kasáren Obecní policií. Vstup do depozitářů je povolen pouze jmenovaným správcům depozitáře, ostatním osobám pak pouze v jejich doprovodu a pod jejich přímým dozorem. O vstupu do depozitáře je vedena zvláštní kniha.

Akvizice sbírkových předmětů je prováděna vlastní výzkumnou činností muzea, dary, nákupem a případně i výměnou.

Veškeré sbírkové předměty zapsané v Přírůstkové knize budou hlášeny do Centrální evidence sbírek -CES- Ministerstva kultury ČR.

Z důvodů metodické pomoci je muzeum přihlášeno jako člen do Asociace muzeí a galérií ČR (AMG ČR).

 

 

3. PREZENTACE ČINNOSTI CENTRA A JEHO SBÍREK

K prezentaci činnosti Centra a jeho sbírek budou sloužit venkovní i vnitřní prostory. Vnitřní expoziční prostory budou umístěny v objektu „Vila", vnější pak na zahradě mezi objekty „Vila" a „Srub".

3.1. Venkovní expozice. Minigeopark a miniarboretum původních brdských dřevin

Jako Minigeopark se v tomto případě rozumí geologická expozice petrografických, stratigrafických a litologických, popř. paleontologických zástupců geologického prostředí pod širým nebem. Jedná se o prezentaci ať již přirozených či umělých výchozů, s nimiž je možno se setkat na Středních Brdech a Podbrdsku. Představeni tak budou typičtí představitelé barrandienského svrchního proterozoika, brdského kambria, skryjsko-týřovického kambria, barrandienského spodního a středního ordoviku, karbonu plzeňské a radnické pánve s. l., terciérních nezpevněných terasových sedimentů a kvartérních uloženin.

Cílem venkovní expozice je podat ucelený obraz geologického vývoje severní části Středních Brd a jejich severního předpolí s důrazem na širší okolí Strašic.

Expozice geoparku bude umístěna v exteriéru muzea na jeho zahradě. Jednotlivé exponáty budou v zahradě situovány dle zahradně-architektonického návrhu, v pořadí podle stáří jednotlivých reprezentantů. Exponáty budou jednak v podobě menších skalních bloků  získaných jako zvětrávací relikty příslušných stratigrafických jednotek v terénu nebo z výlomů z přirozených či umělých výchozů, jednak jako tzv. kameniště, tj. soubor menších či větších kamenů od frakce balvanité po písčitý jíl.

Jako zajímavost a pro zvýšení návštěvnické přitažlivosti bude vybudováno i kameniště zaměřené na paleontologii. Bude se skládat z ordovických prokřemenělých konkrecí klabavského, šáreckého a dobrotivského souvrství, tzv. rokycanských  kuliček a z tzv. uhelných lupků mirošovského uhelného příkopu s karbonskou flórou stupně baškir (vestfál D). Návštěvníci budou mít možnost zkusit štěstí a sami si v kameništi nalézt jako suvenýr zajímavou a pro oblast charakteristickou přírodninu.

Venkovní geologická expozice bude opatřena dvěma panely, z nichž první ponese grafické znázornění stratigrafické škály Barrandienu s vyznačením jednotek, z nichž pocházejí exponáty a druhý stručnou informaci o geologickém vývoji oblasti doplněném mapou s vyznačením míst odběru prezentovaných zástupců.

Na ukázky charakteristických zástupců geologického prostředí v oblasti bude navazovat geologická expozice uvnitř objektu.

 

Miniarboretum bude předvádět některé zástupce typických dendrologických původních druhů brdské flóry, doplněných o staré vybrané synantropní druhy.

Rozmístění dendrologických zástupců bude respektovat architektonický návrh zahrady, popř. poupraven dle potřeby s lesnickými a zahradnickými odborníky. V okolí kamenišť i stromů budou vytvořena i stanoviště vybraných zástupců bylinného patra původní flóry.

Geopark a miniarboretum dle výše uvedeného popisu tak návštěvníkům vytvoří názorný přehled o přírodě na Strašicku a v jeho okolí.

Celkové pořízení definitivní venkovní expozice geoparku a miniarboreta si vyžádá dobu tří let, přičemž jednotlivé exponáty budou případně pozměňovány  dle vývoje názorů a taxonomie jednotlivých vědeckých disciplin.

Každý exponát bude označen tabulkou s názvem, resp. druhovým názvem a místem odběru.

 

3.1.1. Venkovní expozice - seznam exponátů

 

3.1.1.1 Geopark

 

3.1.1.1.a. Svrchní proterozoikum

1. Proterozoická břidlice - Lipnice

2. Pyritické břidlice - Kamenec

3. Buližník - Homberk u Příkosic

4. Buližník zbarvený Fe pigmenty - Chylice nebo Ejpovice

4. Diabas (spilit)- Přecek, Příkosice

 

3.1.1.1.b. Paleozoikum

a) Kambrium

1. holšinské slepence - Vojenský újezd Brdy

2. pasecké břidlice - Vojenský Újezd Brdy (Kočka)

3. hořické pískovce - Vojenský újezd Brdy

4. Jinecké břidlice - Vojenský újezd nebo Jince nebo Rejkovice

5. Pavlovské slepence - Dobřív, Konesův vrch

6. Křemenný porfyr - Pavlovsko nebo Hrádek

7. Keratofyr - Vojenský újezd Brdy

8. Mandlovec - Kvaň

 

b) Ordovik

1. Třenické slepence - Mirošov - Chylice

2. Mílinské křemence - Mílina

3. klabavské břidlice - Rokycany

4. klabavské tufy (resp. komárovský komplex) - Olešná

5. šárecké břidlice - Ejpovice

6. dobrotivské břidlice - Ejpovice

8. skalecké křemence - Čilina

7. libeňské břidlice

9. ordovické konkrece, tzv. rokycanské kuličky

10. „uhelné lupky" - Mirošov, Janov, odval dolu Antonín

 

c) Karbon (centrální mirošovský příkop)

1. Mirošovský bazální slepenec  - Nad Planinou, Mirošov

2. Arkóza  - Nad Planinou, Mirošov

3. Pískovec - Mirošov

4. Konglomerátický pískovec nebo arkóza - Mirošov

3. Jemnozrnný křemitý pískovec s uhelnou substancí  - Nad Planinou, Mirošov

4. Břidlice, prachovec, jílovec (lupky) - odval dolu Antonín nebo Gustav, Mirošov

5. dtto - odval dolu Pistorius - Vejvanov

 

3.1.1.1c. Kenozoikum - terciér a kvartér

1. Štěrk klineckého stádia - Rokycany

2. Štěrky pleistocénní terasy - Dobřív nebo Mirošov

3. sutě - Strašice

4. kamenné moře ze slepenců - Vojenský újezd Brdy

5. svahové hlíny - Strašice

6. spraš

7. rašelina - Strašice

8. navážka:  strusky  - Strašice, Hutě

9. navážka: vyhořelý důlní odval s porcelanitem - Mirošov, Doliny

 

3.1.1.2. Miniaroboretum

 

3.1.1.2.a. Stromové patro

1.      Smrk ztepilý Picea albies

2.      Jedle bělokorá Albies alba

3.      Borovice lesní Pinus sylvestris

4.      Buk lesní Fagus sylvatica

5.      Dub zimní Quercus petraea

6.      Bříza bradavičnatá Betula pendula

7.      Olše lepkavá Alnus glutinosa

8.      Javor klen Acer pseudoplatanus

 

3.1.1.2.b. Křovinné patro

1.      Lýkovec jarní

2.      Trnka Prunus spinosa

3.      Řešetlák počistivý Rhamnus catharticusa

4.      Růže galská Rosa gallica

 

3.1.1.2.c. Bylinné patro

1.      Vřes Calluna vulgaris

2.      Kosatec sibiřský Iris siberica

3.      Upolín evropský Trollius Altissimus

4.      Vranec jedlový Hurpezia selago

5.      Kapraď samec Dryopteris filix - mas

6.      Suchopýr úzkolistý Eriophorum angstifolium

7.      Kokořík vonný Polygonatum odoratum

8.      Hasivka orličí Pteridium aquilinium

9.      Vrbka úzkolistá Chamaerinion angustifolium

10.    Barvínek menší Vinca minor

11.    Borůvka černá Vaccinium myrtillus

12.    Brusinka Rhodoccocum vitis-idaea

 

3.1.1.3. Panely geoparku

1.      Stratigrafická škála Barrandienu s vyznačením v geoparku předvedených zástupců

2.      Stručný popis geologického vývoje Strašicka a okolí, zjednodušená geologická mapa

3.      vyznačení míst odběrů exponátů

 

3.1.1.4. Panel arboreta

Zjednodušená mapa Strašicka a okolí s vyznačením přírodních rezervací a chráněných území s výskytem původní flóry.

 

3.2. Vnitřní expozice

Vnitřní expozice budou umístěny v objektech „Vila" a „Srub"

3.2.1. Vila (Objekt č. 1)

Objekt č. 1 je funkcionalistická vila z 30. let minulého století, užívaná původně jako dva velitelské byty. Objekt v současnosti prochází komplexní stavební rekonstrukcí s důrazem na zachování autenticity. Konec stavebních prací je stanoven na 11. 8. 2009.  

 

3.2.1.1. Přírodovědná expozice

3.2.1.1.a. Expozice geologických věd

Geologická expozice bude navazovat na geopark. Bude umístěna do podzemního podlaží objektu. Budou zde umístěny panely s fotodokumentací jednotlivých typů morfologie terénu středních Brd a jejich severního předpolí dle následujícího seznamu:

 

Fotodokumentace morfologických projevů v terénu, odkryvů a geologických zajímavostí

a) Svrchní proterozoikum

Návrší tvořená svrchnoproterozoickými břidlicemi - Příkosice, Mlází

Buližníkový suk - sv. Vojtěch, Mirošov

Homberk u Příkosic

Polštářové lávy -   Příkosice, Přecek

 

b) Paleozoikum

Pavlovské slepence, starý lom na Konesově vrchu, Dobřív

Stráň v Medovém Újezdu - Přírodní památka

Kamenné moře pod Jindřichovou vyhlídkou - Vojenský újezd Brdy

Vypreparované slepence - Žďár, Oltáře

Paleoryolity, lom Kvaň, Zaječov

Mirošovské bazální slepence a arkózy - lom Nad Planinou, Hrádek

 

c) Kenozoikum

Pleistocénní terasa Skořického potoka - Mirošov

Kamenné moře a mrazový srub - Vojenský újezd Brdy, Jindřichova vyhlídka

Tektonicky predisponované říčné údolí - údolí Padrťského potoka mezi Dobřívem a Strašicemi.

 

Trojrozměrné exponáty

Expozice bude dále sestávat z trojrozměrných předmětů. V mineralogické části expozice budou představeny charakteristické ukázky jednotlivých druhů chudých sedimentárních železných rud (hematit, pelosiderit, chamosit),  neželezné rudní minerály (psilomelan, wad, rumělka), křemeny typu drahých kamenů (železité křemeny, chalcedon, brdský achát),  hvězdicový křemen, fosfáty (wawelit, dufrenit, aj.), silikáty (kakoxen, skupina slíd aj.), sulfáty (baryt aj.), karbonáty (hydrotermální kalcit) a další, charakteristické pro zájmovou oblast. Paleontologická část představí zástupce nejstaršího společenství brakických vod z naleziště Kočka (Kodymirus vagans, Kockurus), charakteristické trilobity  brdského kambria (zejména Hydrocephaius), ordovické trilobity, graptolity, kambrické a ordovické brachiopody, ordovické gastropody, hyolity a ostnokožce. Zvláštní pozornost bude věnována fosilní fauně z ordovických konkrecí. Část expozice bude věnována karbonské flóře mirošovského uhelného příkopu. Celá paleontologická část je opět zaměřena na zájmový region.

 

3.2.1.1.b. Botanická expozice

Botanická část expozice bude zastoupena lichnologickou a mykologickou fotodokumentací, fotodokumentací z Přírodních rezervací i součástí systému Natura na Strašicku a okolí. Trojrozměrné předměty budou zastoupeny modely hub, lichnologickými exponáty, ukázkami z herbářů a ukázkami různých dřev, vše opět ve vztahu k zájmovému území.

 

3.2.1.1.c. Zoologická expozice

Zoologická část přírodovědné expozice bude opět sestávat z fotodokumentace a trojrozměrných předmětů. Fotodokumentace bude zaměřena na společenstva Padrťských rybníků, kamenných moří v Brdech, biocenózy skal, náhorních plošin, rašelinišť, hospodářského lesa, potoční fauny a antropogenně ovlivněných ploch ve Vojenském újezdu Brdy. Trojrozměrné předměty budou především v podobě dermoplastických preparátů, entomologických preparátů a skeletů či jejich částí obratlovců zájmového území.

 

3.2.1.2 Společenskovědní expozice

 

3.2.1.2.a. Expozice hornictví a archeologie

Expozice hornictví bude rovněž umístěna do podzemí objektu č. 1 a volně naváže na expozici geologie.

Strašicko a jeho okolí má historickou tradici těžby železných i neželezných rud, černého uhlí a dalších nerudních surovin. Expozice proto bude vystavovat fotodokumentaci i trojrozměrné předměty přímo ze Strašic, Cheznovic, Tění, Zaječova, Dobříva, Záběhlé (železné i neželezné rudy), z Mirošova a Skořic (černé uhlí, arkóza, žáruvzdorné jílovce), Teslín a Dobříva (zlato), Zaječova - Kvaně (drcené kamenivo, drahé kameny). Současně budou vystaveny ukázky historických důlních map, hornického nářadí a výstroje a fotodokumentace starých důlních zařízení ve sledované oblasti.

Archeologická část expozice představí archeologické nálezy ze Strašic a jejich okolí od neolitu po středověk. Počítá s využitím vlastních i zapůjčených 3D předmětů a zejména s výstupy projektu „Zapomenutá archeologie" Západočeské univerzity v Plzni, Filozofická fakulta.

 

3.2.1.2.b. Protiletecký kryt

Protiletecký kryt z období druhé světové války je situován rovněž do podzemního podlaží. Autentické prostředí krytu bude vytvořeno jednak vlastními, jednak zapůjčenými 3D předměty a panelem s vysvětlujícím textem a historickou fotodokumentací.

 

3.2.1.2.c. Pracovna velitele strašické posádky se zázemím

Tato expozice bude umístěna do prvního nadzemního podlaží objektu č. 1, fukcionalistické vily ze 30. let, která původně sloužila jako dva důstojnické byty pro velitelství strašické posádky. Expozice bude založena na vytvoření autentické dobové velitelské kanceláře (druhá polovina 30. let) s mobiliářem převážně z vlastních sbírek. Kancelář bude sousedit s kuchyní, špíží a služebným pokojíkem (dobová kuchyňská „linka", sporák, příruční skříň na potraviny) a částečně doplněna 3D a 2D exponáty zapůjčenými z vojensko-historických institucí a soukromých sbírek. K disposici je dobové kuchyňské černé i bílé nádobí z vlastních sbírek. Expozice bude doplněna vysvětlujícími texty a fotodokumentací na panelech.

Pracovna velitele bude dále doplněna volně navazujícím přehledem vývoje zbraní spjatých s vývojem sousedního Vojenského újezdu Brdy (uniformy, dokumenty).

 

3.2.1.2.d. Místopisná expozice

Místopisná část expozice bude rovněž umístěna na prvním nadzemním podlaží objektu č. 1. Bude sestávat hlavně z exponátů, jež připomenou historický vývoj průmyslu, řemesel a zemědělství v oblasti zájmu. Jedná se o představení tzv. lesních řemesel (uhlířství, dehtařství, kolomaznictví, flusárny a tlukárny), cvočkařství, mlynářství a pilařství. Dále bude část expozice věnována vývoji železářství jako nejdůležitějšímu průmyslu v oblasti (připomínka „Železného srdce Čech"). Představeny budou i historické bicykly z Rokycan (TRIPOL, FAVORIT - vlastní sbírka). Zemědělství se bude prezentovat především drobnějšími exponáty nevhodnými pro venkovní expozici (viz 3.4.).

3D předměty, opět z vlastních sbírkových fondů a výpůjček budou doprovozeny 2D dokumentací a vysvětlivkovými panely. Malá část expozice bude věnována i odpočinku - spolkovému životu, tělovýchově, ale i restauracím a hostincům.

 

3.2.1.2.e. Brdský salon

Expozice s názvem Brdský salon je věnována význačným regionálním osobnostem, ať již uměleckého (K. Vokáč, J. Mošna, J. Loukota, J. Jindřich, L. Komancová aj.), vědeckého (Prof. C. Purkyně, prof. Quadrat, prof. Hrabák, Ing. Klír, aj.) nebo hospodářského a manažerského zaměření (J. Fitz, H. B. Strousberg, otec a synové Wagnerovi aj.). Expozice se představí v prostředí dobového rokycanského měšťanského salónu ve stylu doznívajícího kubismu s prvky art-deco z r. 1910 (vlastní mobiliář). Z velké části se bude jednat o portréty s textovými medailony, ukázky knih a drobných 3D předmětů původně vlastněných představovanými osobnostmi.

 

3.2.1.2.f. Sál pro příležitostné výstavy

Bude umístěn v sousedství Brdského salonu.

Poznámka: na prvním podlaží objektu č. 1 bude umístěna pokladna, prodejna suvenýrů a Informační  centrum.

 

3.2.2 Srub (Objekt č. 2)

Budova srubu je autentickým dřevěným ubytovacím dvoupodlažním barákem původních tzv. letních kasáren z r. 1936. V l. 2009-2010 projde celkovou stavební rekonstrukcí s důrazem na zachování maximálního možného počtu původních prvků.

 

3.2.2.1. Venkovní prostor v sousedství srubu na západ

Tato místa poslouží k venkovní expozici těžší historické zemědělské techniky (šrotovník, řezačka, obracečka, historický mobilní elektromotor, dvouradličný pluh za potah, žebřinový vůz - vše z vlastních sbírek). Předpokládá se zastřešení lehkým dřevěným přístřeškem.

 

3.2.2.2 Vojensko-historická expozice

Hlavní část vojenská expozice bude umístěna na druhém nadzemním podlaží objektu č. 2. Představí komplexně vývoj dnešního Vojenského újezdu Brdy s pozitivními i negativními faktory ovlivňujícími jeho okolí. Vývoj bude zachycen od doby vzniku vojenského prostoru na základě zákona č. 125/1927 Sb., resp. schválení projektu dělostřelecké střelnice v r. 1926, až po rok 1989. Expozici budou představovat 3D vlastní i vypůjčené předměty (zbraně, uniformy, numismatika, sfragistika, flagologie) i dobové dokumenty a jejich kopie, opět doplněné textovými panely s kopiemi dobových fotografií.

Část vojenské expozice bude umístěna v exteriéru při jižní stěně objektu č. 2. Jedná se o zapůjčenou dělostřeleckou techniku a pozůstatky německého protileteckého radaru z Brd.

Poznámka: v přízemí objektu bude umístěna turistická ubytovna simulující vojenské kasárenské podmínky za konce první republiky do mobilizace, s autentickým mobiliářem, a dále její hygienické zázemí. Rovněž zde budou umístěny depozitáře a odborné pracovny muzea.

 

4. Mobiliář a depozitáře

Muzeum se vybavuje kromě již výše zmíněného mobiliáře a současně sbírkových předmětů v expozici celoskleněnými vitrínami fy Glassform hranolovitého tvaru. Jsou transparentní ze všech směrů. Vitríny jsou s autonomním osvětlením, uzamykatelné a dají se sestavovat jako stavebnice z modulů. Pro vysvětlující texty a kopie 2D předmětů budou sloužit velkoplošné panely. Sál pro příležitostné výstavy bude vybaven dřevoskleněnými pultovými vitrínami vyrobenými místním truhlářstvím. Výstavní sál bude dále vybaven širokými korkovými nástěnnými pásy pro věšení obrazů, fotografií apod.

Jako depozitární prostory slouží již v současnosti vyčleněná temperovatelná místnost v objektu obecní Mateřské školy, rovněž depozitární temperovatelné prostory v objektu nově zrekonstruovaného Společenského domu Obce Strašice a konečně temperovatelná místnost v objektu Správy budov. Pro sbírkové předměty, jež po konzervaci snesou teplotní a vlhkostní výkyvy, jsou vyčleněny dvě oddělená stání v bývalých vojenských garážích. V budoucnu budou k disposici další depozitáře v prostoru objektu č. 2 a příruční depozitář v objektu č. 1.

 

5. Vnější prezentace muzea

Kromě vlastních webových stránek muzeum počítá s vlastní ediční činností, v prvé řadě sborníku muzea. Dále se předpokládá široký okruh odborných a populárně naučných publikací a rovněž prospektů, pohlednic a dalšího tištěného materiálu. Prezentace je zajištěna i ve vybraných regionálních denících (Podbrdské noviny, Rokycanský deník, MF Dnes - plzeňská regionální mutace), celostátních denících (Lidové noviny, Hospodářské noviny), týdenících (Nové Rokycansko) a časopisech (Vítaný host). Připravena je též dlouhodobá spolupráce s Českým rozhlasem (Stanice Plzeň a Vltava) a vybranými TV stanicemi (Public TV, ZaK, Noe, ČT 2).

Hlavní sponzoři

      paliva strasice skart2      
Paliva Strašice Plzeňský skart
JSN Epic is designed by JoomlaShine.com