1) Konference k tématu Ochrana přírody a krajiny (Workshop č. 1), konstatovala stav, v jakém se nyní tato problematika v Brdech nachází a přijala tato doporučení:

a) zvážit možné změny vymezení hranic CHKO tak, aby chráněné území zahrnovalo co nejvíce ochranářsky významných lokalit;

b) v oblasti managementu kulturních bezlesí se nespoléhat pouze na orgány CHKO, ale využít také iniciativy obcí a dalších subjektů;

c) zaměřit se na osvětu a vysvětlení smyslu a významu existence CHKO mezi místní populací.

Podrobné zpracování konstatování i doporučení je součástí zvláštního dokumentu.

2) Konference k tématu Nezastavitelnost území CHKO (Workshop č. 2), označila za základní pilíře nezastavitelnosti území regulaci vyplývající ze zákona o ochraně přírody a krajiny, územní plánování včetně ZÚR krajů a na území v hospodářské správě podniku VLS, s.p. též platnou legislativu, danou zákonem o zajišťování obrany státu (objekty důležité pro obranu státu – ODOS) a přijala následující doporučení:

a) zajistit metodickou a finanční podporu obcím při tvorbě a změnách územních plánů. Otázkou územního plánování by se měla zabývat samostatná schůze, která by umožnila podrobně řešit problematiku podle jednotlivých obcí;

b) využít postavení podniku VLS, s.p. jako správce majetku státu na většině území budoucí CHKO, který by měl zásadně přispět k omezení možných případných tendencí, v jejichž důsledku by mohlo dojít k nežádoucím změnám v určení a využití pozemků (zejména těch určených k plnění funkcí lesa) – a to nejméně do doby, než dojde ke stabilizaci funkční a prostorové regulace území.

3) Konference k tématu Turistická infrastruktura (Workshop č. 3), konstatovala všeobecně potřebu rozvoje turistické infrastruktury jak v Brdech, tak v jejich okolí (na Podbrdsku) s tím, že infrastruktura uvnitř CHKO by se měla zaměřit především na vybudování sítě značených tras a stezek a zařízení k podpoře měkké turistiky a informovanosti (odpočinkové a rozhledové body, naučné stezky apod.), kdežto v obcích a městech též na budování a rozvoj dalších služeb, včetně ubytování, stravování, dopravy apod. Za tím účelem vznesla několik požadavků, návrhů a doporučení:

a) na zveřejnění metodiky pro rozvoj a regulaci sportovních aktivit v CHKO (č.16/2011);

b) na brzké zahájení náboru zájemců o působení ve stráži přírody a jako zpravodajů stráže přírody, jejich výcviku, proškolení a tréninku;

c) zařadit do personálu Správy CHKO osobu, určenou jako partner pro jednání se sportovními organizacemi;

d) jasně stanovit způsoby nakládání s odpady vč. určení kompetencí;

e) umožnit určeným členům KČT rekognoskaci terénu ve VÚ Brdy za účelem přípravy značení turistických a cyklistických stezek a tras a následně umožnit vyznačení těchto tras ještě v letošním roce;

f) uskutečnit obdobnou konferenci v září až říjnu letošního roku v gesci MŽP nebo AOPK.

Podrobné zpracování konstatování i doporučení je součástí zvláštního dokumentu.

4) Konference k tématu Ohrožení (Workshop č. 4), definovala hlavní zdroje rizik pro ochranu přírody i pro rozvoj turistického ruchu z pohledu účastníků pracovní skupiny. Za takové považuje nevhodné a nešetrné způsoby hospodaření a ztrátu retenční schopnosti krajiny, nevhodné podnikatelské aktivity, záměr zřídit v Brdech zkušební polygon bezpilotních systémů, ale také možné zhoršení bezpečnostní situace v souvislosti s očekávaným výrazným vzestupem návštěvnosti. K tomu pak byla přijata následující doporučení:

a) zaměřit se důsledně na posilování retenční schopnosti lesa i krajiny výhradně metodami šetrnými k přírodě s vyloučením radikálních (zejm. stavebních) protipovodňových opatření ve smyslu již zpracované a existující metodiky zahrnuté v Národním lesnickém programu;

b) před jakýmkoli rozhodováním o vytváření zkušebních polygonů bezpilotních prostředků nejprve vypracovat a přijmout chybějící legislativu, dát celému tomuto perspektivnímu oboru především pevný a jasný zákonný rámec, který doposud postrádá a do té doby nepřijímat žádná jiná opatření. Za současného stavu jednoznačně odmítáme zřizování jakéhokoli takového zkušebního polygonu kdekoli v Brdech;

c) vypracovat jednotnou bezpečnostní koncepci ve spolupráci a se zapojením všech aktérů a dotčených institucí (policie, vlastníci a správci území, Správa CHKO, obce, IZS atd.).

Podrobné zpracování konstatování i doporučení je součástí zvláštního dokumentu.

5) Konference k tématu Regionální a nadregionální meziobecní spolupráce (Workshop č. 5), konstatovala, že:

a) vzhledem k okolnostem nebylo možno se dobrat ke konkrétním závěrům a doporučením;

b) členové PS vyjadřují vůli a zájem na funkční spolupráci obcí.

Pracovní skupina navrhuje v blízkém termínu (do 1-2 měsíců) uspořádat zvláštní setkání všech dotčených obcí a institucí za účelem podrobnějšího projednání situace a vytvoření případných koordinačních orgánů.

K tomu si dovolujeme připomenout, že za velmi konkrétní iniciativu ve smyslu meziobecní spolupráce v celém podbrdském regionu lze považovat už aktivitu starosty Příbrami, pana ing. Vařeky, který nechal zpracovat a starostům zúčastněných obcí poskytl formulář, s jehož pomocí mohou být zahájena konkrétní jednání s agenturou Czechinvest za účelem využití disponibilních pozemků a objektů v majetku obcí pro podnikatelské účely se zapojením domácích i zahraničních investorů.

Podrobné zpracování konstatování i doporučení je součástí zvláštního dokumentu.

6) Závěry, návrhy a doporučení, vzešlá z jednání konference budou poskytnuta v podrobném zpracování krajům a dotčeným ministerstvům, případně dalším orgánům a institucím k využití jak v rámci mezirezortního připomínkového řízení k návrhu na vyhlášení CHKO Brdy, tak pro další účely. Budou též zahrnuty do připravovaného sborníku materiálů z konference, který bude vhodným způsobem zpřístupněn odborné i laické veřejnosti.

Hlavní sponzoři

      paliva strasice skart2      
Paliva Strašice Plzeňský skart
JSN Epic template designed by JoomlaShine.com